Klachten

Klachten?
De klager kan middels het klachtformulier op de website van Roba Inspecties BV zijn of haar klacht kenbaar maken of telefonisch aan de directeur. De directeur legt de binnengekomen klacht vast op het verbeterformulier en legt contact met de externe KAM-coördinator voor het opstarten van de procedure van afhandeling. Zodra de klacht in ontvangst is genomen zal de klager binnen 5 werkdagen in kennis worden gesteld, dat hun klacht in goede orde is ontvangen en dat de klacht in behandeling wordt genomen of dat de klacht ongegrond is verklaar met onderbouwing hiervan.
Als een klacht in behandeling is genomen zal de directeur waarnodig een overleg inplannen met alle betrokkenen, waarin de klacht te sprake wordt gebracht. In dit overleg en binnen de afhandelingsprocedure wordt bekeken of een directe correctie maatregel mogelijk is en welke vervolgstappen er genomen zullen worden. De klager wordt op de hoogte gesteld van de eventuele te nemen vervolgstappen. Zodra een klacht is afgehandeld, zal de klager hierover, zo snel mogelijk doch tenminste binnen 1 maand, schriftelijk geïnformeerd worden. Het verbeterformulier wordt na afhandeling gearchiveerd conform het vigerende kwaliteitssysteem.

Klik hier om een klacht te versturen.

Beroep?
Alle beroepen die betrekking hebben op door Roba Inspecties verrichte handelingen, worden voorgelegd aan de directeur van Roba Inspecties, middels indiening van een schriftelijk geformuleerde klacht.
Deze schriftelijke klachten worden door de directeur beoordeeld op basis van vastgelegde procedures en de algemeen aanvaarde goede gebruiken. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, neemt de directeur corrigeren­de maatregelen. Hij kan zich laten adviseren door een externe adviseur, maar deze kan uitsluitend na toestemming van de directeur namens het bedrijf reageren naar de klager. De afhandeling van de klacht vindt altijd plaats op briefpapier van Roba Inspecties.
De directeur draagt zorg voor de beoordeling, van deze schriftelijke klachten, op basis van wet- en regelgeving, eigen procedures binnen Roba Inspecties en de algemeen aanvaarde goede gebruiken. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, draagt de directeur zorg voor de corrigeren­de maatregelen. Hij kan zich laten adviseren door een externe adviseur, maar deze kan uitsluitend na toestemming van de directeur namens het bedrijf reageren. Degene die beroep wenst aan te tekenen wordt schriftelijk geïnformeerd over het in behandeling nemen van de casus. Degene die beroep aan tekenent, wordt schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de casus. De afhandeling van de casus vindt altijd plaats op briefpapier van Roba Inspecties BV.
Tegen door Roba Inspecties genomen beslissingen tijdens het inspectietraject kan beroep aangetekend worden door het indienen van een schriftelijk beargumenteerd bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet binnen 14 dagen na dagtekening van de beslissing bij de directeur van Roba Inspecties worden ingediend. De beslissing kan nimmer leiden tot een discriminatoire actie.
Vanzelfsprekend zal in eerste instantie geprobeerd worden om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit toch niet lukken, dan worden de overblijvende meningsver­schillen over de door Roba Inspecties BV genomen beslissingen voorgelegd aan een enkele arbiter. Dit is een arbiter die zowel voor de opdrachtgever als voor Roba Inspecties BV acceptabel is. De op­drachtgever kan hiertoe een door Roba Inspecties BV voorgestelde arbiter wraken. De arbiter mag geen direct of indirect belang bij de beslissing hebben. De arbiter moet deskundig zijn op het gebied waarop het beroep betrekking heeft. De arbiter moet daarom een opleiding op minimaal Hbo-niveau gevolgd hebben en minimaal 5 jaar werkervaring hebben op voor het beroep relevant(e) werkterrein(en). Daarnaast moet de arbiter juridische kennis bezitten op het gebied van contracten en van de procedures van Roba Inspecties BV of zich op deze gebieden door iemand laten ondersteunen.
De plaats van arbitrage is gelegen in Nederland. De procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. De arbiter beslist naar de regelen des rechts binnen 3 maanden na ontvangst van het bezwaar­schrift.